Search

Connect with us

SOCIAL MEDIA CHANNELS

>
IAU Council

Co-Presidents

Zhangqun Ye

Guohua Zeng

Kemal Sarica

Honorary president

Yinghao Sun

Secretary

Guohua Zeng

Vice-Presidents

Yaoliang Deng

Zhiqiang Chen

Thomas Knoll

Jianxing Li

Xiaofeng Gao

Treasurers

Ping Long

Wei He

Domestic Advisors

Kaijun Wu

Siwei Zhou