Search

Connect with us

SOCIAL MEDIA CHANNELS

Co-Presidents

Zhangqun Ye

Guohua Zeng

Kemal Sarica

Secretary

Guohua Zeng

Vice-Presidents

Zhiqiang Chen

Shashi Kiran Pal

Thomas Knoll

Jianxing Li

Treasurers

Ping Long

Wei He

Domestic Advisors

Kaijun Wu

Siwei Zhou

Executive Secretary

Alexa Guo